महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०६७।०६८

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०६९।०७०

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०७०।०७१

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०७१।०७२

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०७२।०७३

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, अार्थिक वर्ष २०७३।०७४

सरकारी वकीलहरूको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयगत नजिरहरूको सार संक्षेप २०७४ ।

संगठित अपराध सम्बन्धी कानुनको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

जीउ ज्यान सम्बन्धी अपराधको प्रवृत्तिगत अध्ययन ।

आर्थिक सामाजिक अपराधको प्रवृत्तिगत अध्ययन ।