• सूचना प्रविधि सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न ।
सहन्यायाधिवक्ता

श्री मुरारी प्रसाद पौडेल

उपन्यायाधिवक्ता

श्री

सूचना अधिकारी

श्री