परिपत्रहरु

१. मुलुकी ऐनको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैदको मागदावी लिई दायर भएका मुद्दा सम्बन्धी परिपत्र ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. ई हाजिरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


५. रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


६. अभियोग माग दावीमा संशोधन गर्न स्वीकृति सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


७. भवन निर्माण एवं पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


८. पत्राचार तथा वेबसाईटमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


९. मिलपत्र गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा परिपत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......