परिपत्रहरु

१. मुलुकी ऐनको कानूनी व्यवस्था बमोजिम सर्वश्व सहित जन्म कैदको मागदावी लिई दायर भएका मुद्दा सम्बन्धी परिपत्र ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. ई हाजिरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


५. रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......