निर्देशिकाहरु

१. कारागार तथा हिरासत अनुगमन निर्देशिका ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. सरकारी वकील आचारसंहिता पीडित साक्षी सहायता निर्देशिका र सरकारी वकील निर्देशिका २०७३ असार ८ गते जारी भएको पत्र ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसञ्चालन तथा कार्यविवरण निर्देशिका २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ।।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


५. महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकीलहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


६. अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका २०७३ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


७. परिमार्जित कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागु गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


८. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको सरकारी वकील कार्यालयहरुको अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन (माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जारी निर्देशन र उजुरी/गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका समेत), २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


९. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......