ऐनहरु

१. न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


२. न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


३. न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


४. सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


५. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


६. ०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


७. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


८. २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।

   डाउनलोड गर्नुहोस् .......


९. सुरक्षित मातृत् तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ।

    डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१०. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ।

     डाउनलोड गर्नुहोस् .......


११. जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ।

     डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१२. आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१३. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

     डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१४. वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१५. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१६. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१८. बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......


१९. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ।

      डाउनलोड गर्नुहोस् .......