क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2018-07-30 22:24:46 न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।
2. 2018-07-30 22:25:14 सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।
3. 2018-07-30 22:25:44 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ।
4. 2018-07-30 22:26:22 न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ ।
5. 2018-07-30 22:26:54 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ।
6. 2018-07-30 22:27:14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी फ़ौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।
7. 2018-07-30 22:27:50 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।
8. 2018-07-30 22:28:11 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ।
9. 2019-01-09 12:30:05 २०७५ पौष १६ गते देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा हेरफेर ।