क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2018-07-30 18:34:43 उपत्यका भित्रका उपसचिव कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि तीन दिवसीय अभिमुखिकरण तालिम असार १ देखि असार ३ सम्म ।
2. 2018-07-30 18:35:10 वार्षिक कार्ययोजना सम्बन्धमा ।
3. 2018-07-30 18:35:52 परिपत्र सम्बन्धमा ।
4. 2018-07-30 18:36:24 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको E-Attorney कार्यक्रम सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला २०७५।०३।२२ देखि २०७५।०३।२३ सम्म ।
5. 2018-07-30 18:37:27 उच्च सरकारी वकील र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुका लागि तयार गरिएको मुद्दाको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित रजिष्ट्ररहरु ।
6. 2018-07-30 18:38:57 मातहातका कार्यालयबाट अा.ब.२०७५/७६ को प्राप्त बार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत तथा प्राप्त हुन नसकेका कार्यालयहरुलाई पुन २०७५ श्रावण १५ सम्म अभिलम्ब पठाउने सम्बन्धमा ।
7. 2018-07-30 18:39:29 वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति सम्बन्धमा ।
8. 2018-07-30 18:40:17 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना (२०७५/०७६) ।
9. 2018-07-30 18:40:49 फौजदारी कसूर सजाय (निर्धारण तथा कार्यविधि) ऐन, २०७४ सम्बन्धी विशिष्टकृत प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
10. 2018-07-30 18:41:16 विशिष्टकरण फाराम सम्बन्धमा ।